Coaching för enskilda och team

Coachen ger dig tillfälle att närma dig frågeställningar som du vill fördjupa och vässa dig i. Genom tekniken coaching blir allt fokus på det som hjälper dig bäst, hur du ska hantera frågeställningen, hur du ska agera, vilka mål du ska nå.

Coaching syftar till:

 • att frigöra potential och motivation
 • personlig mognad och utveckling
 • ökad medvetenhet och insikt
 • ett fördjupat lärande
 • målformulering och målfokusering
 • att uppnå önskade resultat
 • att förbättra prestationer
 • ökad livskvalitet

Coach: Mental Tränare/NLP Trainer/ICC certifierad coach

 

Ledarskap

Allt ledarskap startar med att utveckla det egna personliga ledarskapet. Genom att coacha dig själv kan du också coacha andra. Läs mer om ledarskap här

Följande block ingår i programmet:

 • Att leda är att vilja
 • Neuroledarskap
 • Vision och future-telling
 • Systemets inre liv
 • Team när det är som bäst
 • Medarbetarskap
 • Samarbetsfärdigheter
 • Kommunikation
 • Resultat och effektivitet
 • Hälsa och välbefinnande

Omfattning: Grundkonceptet omfattar 6 dagar fördelade vid 6 tillfällen.

 

 

Teamutveckling

Att arbeta tillsammans är en naturlig del av arbetslivet. Det kan vara löst sammansatta grupper, projektgrupper eller produktionsteam. När organisationen plattas till och beslutsnivåerna blir färre ställs högre krav på medarbetaren och teamet. För att klara den nya rollen behöver de flesta handledning och utbildning för att kunna agera utifrån nya förhållningssätt.

Samarbetet underlättas om du har kunskaper om dynamiken som finns naturligt i samspel mellan människor. Genom att träna samarbete får du också en förståelse för det egna agerandets effekt på gruppen som helhet. Din kommunikation är ditt beteende. När samarbetet fungerar skapas en miljö som är utvecklande och hälsosam. När du mår bra fungerar du som medarbetare på bästa sätt. En grupp, ett team som har gemensam grund att stå på blir starkare och löser effektivt de frågeställningar och konflikter som dyker upp.

Genom investering i teamutveckling utvecklas varje medarbetare samtidigt som teamet svetsas samman och arbetar fokuserat och effektivt. Utvecklingsprogram för team ger ökad kunskap, förbättrade samarbetsfärdigheter, ökad insikt om den egna personen, förståelse för andra och verktyg för kontinuerlig verksamhets- och teamutveckling.

Upplägget planeras i samarbete och skräddarsys efter målgruppen och de effekter som ska nås.

 

Mentorskap

För enskilda och för organisationer som vill genomföra ett internt Mentorprogram.

Mentorskap är en väl etablerad modell. Det finns en samlad erfarenhet som bekräftar att det är en enkel och trevlig form för personlig och professionell utveckling. Genom mentorskap tar man också till den erfarenhet och kunskap som en person har efter lång erfarenhet.

Mentorskap kan ses som en modell, där en relativt liten insats ger organisationen stor effekt. Genom att mentorskap spänner över en längre period, vanligtvis ett år, ger det förutsättningar för att både mentor och adept i grunden utvecklas. Detta leder i sin tur till att organisationen utvecklas.

För att mentorskapet ska ge full effekt från start behöver både mentor och adept förbereda sig. Genom kunskaper om hur mentorskap ska genomföras och om vilken roll mentor respektive adept har genomförs mentorskapet på bästa sätt. Även om mentorskap vanligtvis genomförs i projektform är det fullt möjligt att på egen hand ingå mentorskap.

Boken Mentorskap – verktyg för utveckling

Nu i femte upplagan, december 2014.

Boken vänder sig till både mentorer och adepter. Boken kan användas då mentorskap genomförs som ett projekt med flera mentorpar. Den kan också användas för enskilda som på egen hand ingår mentorskap. Bokens ena del består av instruktioner och vägledning och den andra delen är ett arbetsmaterial som kan användas under mentorskapets gång. Avsikten med boken är att ge inspiration och verktyg, att användas av både mentorer och adepter, för att från start använda mentorskapet effektivt.

Boken kostar 245 kronor inklusive moms. Frakt tillkommer.
Välkommen med din beställning!

 

Utbildning Certifierad NLP MASTER Practitioner

Kurs i kommunikation och  ledarskap, för dig som tidigare gått utbildningen NLP Practitioner. 

Oavsett vilken roll du har så är kommunikationen med dig själv och med andra avgörande för vilket resultat du når.

NLP är ett system av kunskaper, modeller, tekniker och processer. När du tillämpar NLP kan du med medvetenhet, precision och lätthet nå dina önskade resultat.

 

 

 

BAM Utvecklingsprogram för kvinnor®

Arbetsplatser och verksamheter där män, kvinnor, yngre och äldre arbetar tillsammans, har en stor kunskaps- och erfarenhetsbas. Detta främjar kreativiteten och därmed lönsamheten. Kvinnor saknas i dag på många nivåer och inom olika områden i yrkeslivet. Traditioner, invanda mönster, gamla strukturer och många andra faktorer har stor betydelse för att det ser ut så. För att öka antalet kvinnor i ledande och kvalificerade positioner måste även de hinder som finns hos den enskilda kvinnan undanröjas. Våra attityder och bilder av oss själva påverkar hur vi möter förändringar och utmaningar. Står vi kvar på ruta ett eller går vi med nyfikenhet in på nya vägar? Tar vi för oss eller väntar vi på att bli erbjudna?

BAM är en utvecklingsprocess för kvinnor som vill utveckla sitt personliga ledarskap och därmed må och fungera bättre både privat och professionellt.

Utvecklingsprogrammets utgångspunkt är föreställningen att kvinnor är kompetenta och modiga och vill aktivt påverka sin persoliga utveckling och sin karriär. Utgångspunkten är också föreställningen om att förberedda, tränade kvinnor bidrar på bästa sätt till organisationens utveckling och framgång. Föreställningen att hälsa och välbefinnande är förutsättning för långvarig och hållbar framgång genomsyrar BAM. BAM är en vidareutveckling av BAM Utvecklingsprogram för kvinnor som startade 1997. Under åren har ca 100 kvinnor gått programmet.

BAM består av tre delar, Utvecklingsprogram, Coaching och Mentorskap. Delarna genomförs i en utvecklingsprocess.

Utvecklingsprogrammet
Utvecklingsprogrammet är basen i BAM. Omfattningen är 8 dagar och genomförs som seminarier. Utvecklingsprogrammet spänner över ett år.

Coaching
Varje deltagare coachas individuellt vid 2 tillfällen. Varje coachingtillfälle omfattar 1-2 timmar.

Mentorskap
Varje deltagare ingår mentorskap med en extern mentor.

VIP-kvinnor
Till programmet bjuds det in erfarna kvinnor som inspiratörer och förebilder. Dessa kvinnor har olika befattningar och lång och bred erfarenhet av yrkeslivet och representerar olika branscher. Utöver detta har de stort intresse för utvecklingsfrågor.

Var och när: Seminariedagarna genomförs centralt i Eskilstuna,  9.00 – 16.00.

Gruppstorlek: minst 6 och max 12 deltagare.

Pris:  42 000 kronor exklusive moms. I priset ingår programmet, två coachingtillfällen, Mentorbok, kursdokumentation, fika och lunch samtliga seminariedagar.

 

BAM Stipendium

Nu är det nya tider.

BAMconsult instiftade ett stipendium 2002. Syftet med mitt Karriärstipendium på 5 000 kronor har varit att stimulera till fortsatt personlig- och professionell utveckling. Totalt har 100 000 kronor deltats ut. Fr o m 2008 har jag också ett hedersomnämnande till Årets profil.

Det finns så många berömvärda insatser och personer som är värda att lyfta fram. Det har varit så roligt varje år att få ringa samtalen till dem jag valt till årets Stipendiat och årets Profil. Nu är den epoken till ända. 

 

 

Kontakta oss för mer info.